โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2562 พนักงานที่มีสวัสดิการ กู้ซื้อบ้านได้ ไม่คิดภาระหนี้บัตร!!

ธนาคาร ธอส. จัดหนักแคมเปญ โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2562 พนักงานบริษัทที่มีสวัสดิกู้บ้านกับทางธนาคาร ธอส. สามารถกู้ซื้อบ้านได้วงเงินเต็มโดยไม่คิดภาระหนี้บัตร ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นยอดปล่อยสินเชื่อเงินกู้ที่พักอาศัยของธนาคารในปี 2562 ให้ได้ตามเป้า 203,000 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ธนาคารประเมินว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ให้ปล่อยกู้สินเชื่อไม่ได้ตามเป้าหมาย 30% หรือ 6 หมื่นล้านบาท แต่หลังจาก ธปท. ผ่อนผันมาตรการ LTV คาดว่าจะเหลือผลกระทบสินเชื่อไม่ได้ตามเป้าหมาย 15% หรือประมาณ 3 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธอส. จะเร่งปล่อยสินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งตอนนี้มีการนำร่องปล่อยกู้ 5,000 ล้านบาท โดยไม่ทำตามเงื่อนไข LTV ที่ ธปท. กำหนด ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS)ลดลง 0.04% ซึ่งปัจจุบัน BIS ของธนาคารอยู่ที่ 14.6% หากได้ผลก็จะเสนอให้คณะกรรมการเห็นขอบเพิ่มวงเงิน เพื่อให้การปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย

"การผ่อนผัน LTV ของ ธปท. ทำให้ลูกค้าของ ธอส. 40% ไม่ได้รับผลกระทบสามารถกู้ได้เต็มราคาประเมิน แต่มีลูกค้าอีก 60% ที่ยังได้รับผลกระทบ ซึ่งธนาคารจะยอมถูกกิน BIS โดยปล่อยกู้เต็มราคาประเมิน จากมาตรการ LTV ของ ธปท. กำหนดไว้ว่าห้ามปล่อยเกิน 95% ของราคาประเมิน เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารที่เป็นผู้รายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น" นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ธอส.ปล่อยสินเชื่อบ้าน เดือน มกราคม ได้ 11,000 ล้านบาท เดือน กุมภาพันธ์ 12,000 ล้านบาท เดือนมีนาคม 19,000 ล้านบาท เนื่องจากมีการเร่งโอนบ้านหนีมาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้เดือนเมษายน ซึ่งธนาคารปล่อยสินเชื่อได้ 9,400 ล้านบาท เดือนพฤษภาคม 12,500 ล้านบาท จากปกติปล่อยได้ 17,000 ล้านบาท และเดือนมิถุนายนปล่อยกู้ได้ 6,800 ล้านบาท คาดว่าหลังจาก ธปท. ผ่อนผันมาตรการ LTV และธนาคารทดลองปล่อยกู้เกินวงเงิน LTV แลกกับการยอมให้เงินกองทุนลดลง จะทำให้ปล่อยสินเชื่อได้ 203,000 แสนล้านบาท


วัตถุประสงค์การยื่นกู้ โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2562

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

หมายเหตุ: นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

- การถือกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
- กรณีกู้เพิ่ม ให้ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (3)
- ไม่ให้กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับ การขอกู้ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้าง

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

- วงเงินใหกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อ 1 รายลูกค้าต่อ 1 หลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

- ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

- กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1

=MRR-3.50% ต่อปี

ปีที่ 2

=MRR-2.75% ต่อปี

ปีที่ 3

=MRR-1.75% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
  • กรณีลูกค้ารายย่อย
=MRR-0.75%ต่อปี
  • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
=MRR-1.00% ต่อปี

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

- เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross)ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

- เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก(หักเงินเดือน)

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

- บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

- สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

- ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

- สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

- หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

- รูปถ่ายกิจการ

- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ขอขอบคุณที่มาจาก
 https://www.ghbank.co.th/product-detail/gh-bank-sanrak-2562 และ https://www.thaipost.net/main/detail/38892?fbclid=IwAR05XaxHwSjWfZuJmt5imEXCtXB7bW9oQ-S_yiUCtxf5PwmHjrsAJAxGEl4


Keywords : สวัสดิการ ธอส., ลงทุนคอนโด, กู้คอนโด