6 เรื่องน่ารู้ กับการเตรียมตัวก่อน สอบเข้ารับราชการ

1. ทำความรู้จักขั้นต้นเกี่ยวกับการสอบ ก.พ.

การสอบ ก.พ. คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เรียกได้ว่า เป็นตัวกลางระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน โดยมี “ก.พ.” หรือ “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการสอบคัดเลือก รวมถึงกำเนินการจัดสอบ ก.พ. อีกด้วย

โดยการสอบเข้ารับราชการนี้ ผู้ที่ต้องการเข้ารับราชการในทุกสังกัดทั้ง ก.พ.  ครูสังกัด ก.ค. สพฐ. ข้าราชการสังกัด กทม. อบต. เทศบาล จำเป็นต้องเข้ารับการสอบทั้งสิ้น เรียกได้ว่า การสอบ ก.พ. นั้น ก็คือ การสอบพื้นฐานของเหล่าว่าที่ข้าราชการ นั่นเอง

การสอบเข้ารับราชการ-1

ก.พ. เป็นตัวกลางระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการ กับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน

2. อะไรคือการสอบ ภาค ก. ข. ค. ?

การสอบ ก.พ. ที่ว่านี้ นั้น แบ่งการสอบทั้งหมดออกเป็น 3 ภาค ด้วยกัน ได้แก่

  • สอบ ก.พ. ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน เป็นการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 200 คะแนน

ในส่วนของภาค ก. นั้น ทางสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้เปิดสอบ เน้นข้อสอบเรื่องความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผ่านที่ 60% ของคะแนนรวม (แต่จะไม่นำมารวมกับการสอบครั้งอื่นๆ) หากผลสอบออกมาผ่านเกิน 60% จึงจะสามารถสอบเข้า ภาค ข. ต่อไปได้ และเมื่อสอบผ่าน ภาค ก. นี้ ทางสำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองการสอบผ่านให้  โดยหนังสือรับรองที่ว่านี้ คุณสามารถนำไปใช้สมัครข้าราชการได้ และไม่มีวันหมดอายุ

  • สอบ ก.พ. ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้เรียนมา รวมทั้งหมด 200 คะแนน

การสอบ ภาค ข. จะมีการประกาศออกมาเพื่อเปิดรับสมัครสอบว่าสอบในหัวข้อใดบ้าง โดยส่วนใหญ่จะเป็น พรบ. ที่ต้องรู้ ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานจัดสอบ และความรู้เฉพาะตำแหน่ง เช่น คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยในส่วนของ ภาค ข. นี้ การสอบมักจะเป็นหน่วยงานที่เราต้องการไปสมัครเปิดสอบเสียมากกว่า

  • สอบ ก.พ. ภาค ค คือ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ รวมเป้น 100 คะแนน

ในส่วนนี้ จะคัดมาจากการสอบผ่านของภาค ก. และ ภาค ข. ตามเกณฑ์ที่กำหนดในการสอบ โดยจะดูบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์ พร้อมดูผลการเรียน ประวัติการทำงานต่างๆ และอาจมีการถามตอบคำถามสั้นๆ หรือสอบวิ่งในระยะทางที่กำหนดไว้ให้ ซึ่งผู้สมัครจะต้องศึกษาจากหลักสูตรในการสอบในแต่ละครั้ง ตามแต่ละหน่วยงานที่ต้องการสมัครด้วย

การสอบเข้ารับราชการ 2

ในแต่ละหน่วยงางราชการ คุณสมบัติในการรับบุคคลจะแตกต่างออกไป

3. ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นก่อนสมัคร

รู้หรือไม่ ในแต่ละหน่วยงางราชการนั้น มีคุณสมบัติรับบุคคลที่แตกต่างออกไป รวมถึงการสอบยิบย่อยมากมายที่นอกเหนือจากการ สอบ ก.พ.  ทางหน่วยงานอาจให้สอบเป็นความถนัดแยกเฉพาะทางที่ทางหน่วยงานต่างๆ ได้สร้างขึ้นได้ นอกเหนือจากข้อสอบ ก.พ. ภาค ข.  ในทางกลับกัน บางหน่วยงานราชการ คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องสอบ ก.พ. ภาค ข. ก็ได้  ดังนั้นหากจะสมัครเข้ารับราชการในหน่วยงานใด คุณควรตรวจสอบโดยตรงกับทางหน่วยงานนั้นๆ ว่าต้องการคะแนนสอบอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบยังไงละ

4. อยากสอบจะต้องทำไง ?

การสอบ ก.พ. นั้น ส่วนมากมักจะเปิดเป็นรอบๆ แน่นอนว่าควรเตรียมเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครไว้ด้วย  โดยผู้ที่ต้องการสมัคร สามารถติดตามข่าวประกาศรับสมัครสอบของ ก.พ. และส่วนราชการต่างๆ ได้ตามหน่วยงานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ต่อไปนี้

สํานักงาน ก.พ.

  • ดําเนินการสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) สําหรับผู้ที่ไดรับวุฒิระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา โดยจะประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ให้ทราบทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th
  • ดําเนินการสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ในบางตําแหน่งที่สามารถใช้บรรจุได้ในหลายส่วนราชการ (Service Wide) และเป็นตําแหน่งที่ส่วนราชการต้องการจะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  • สําหรับวุฒิปริญญาเอก และวุฒิอื่นๆ ที่ ก.พ. กําหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก เช่น แพทย์, เภสัช, สถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งประมาณทุกๆ 2 ปี ก.พ. จะกําหนดเป็นหนังสือเวียนให้ส่วนราชการทราบว่ามี คุณวุฒิใดบ้าง ที่ ก.พ. กําหนดเป็นวุฒิคัดเลือก

ส่วนราชการต่างๆ

  • ดําเนินการสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีตําแหน่งว่าง
  • ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ จากผู้ได้รับปริญญาเอก และวุฒิอื่นๆ ที่ ก.พ. กําหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก โดยส่วนราชการจะประกาศ  รับสมัครเป็นการทั่วไปทางเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th

การสอบเข้ารับราชการ-3

คุณควรศึกษาหลักสูตรของการสอบและแนวข้อสอบให้ละเอียดก่อนสอบ

5. คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ

ในส่วนการสอบนั้น ควรศึกษาหลักสูตรของการสอบและแนวข้อสอบให้ละเอียด  หากมีหนังสือหรือตำราที่ดีและตรงกับแนวข้อสอบ ให้ฝึกทำ และทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ  อย่าลืมหาโอกาสเข้าสอบวิชาความรู้เพื่อเป็นการทดสอบตนเอง เผลอๆ คุณอาจได้รู้หลักแนวในการออกข้อสอบของทาง ก.พ. อีกด้วย นอกจากนี้ควรหัดสรุปเนื้อหาสำคัญของวิชาที่เรียน  โดยเฉพาะข้อสอบ ก.พ. ในส่วนของความรู้ทั่วไปนั้น มักออกข้อสอบในความรู้ในระดับมัธยมศึกษา  แต่ถ้าเป็น ภาค ข. หรือความถนัดเฉพาะ ก็ให้หมั่นทบทวนบ้าง  ที่สำคัญคือการมีวินัยในการอ่านหนังสือ รวมถึงการพักผ่อน เตรียมพร้อมสุขภาพให้พร้อมอยู่เสมอด้วย

6. สอบเสร็จแล้ว ยื่นคะแนนข้ารับราชการที่ไหน?

สำหรับคะแนนของการสอบ ก.พ. นั้น  หากผู้สมัครสามารถสอบผ่านได้เกิน 60%  จะได้รับหนังสือการรับรองเรื่องสอบผ่านจากทางหน่วยงาน ก.พ.  จากนั้นให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของทางหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร  เช็กรายละเอียดคุณสมบัติ รวมถึงการทำงานที่เหมาะสมกับตน จากนั้นจึงยื่นเอกสารตามคุณสมบัติไปตามที่ทางหน่วยงานนั้นๆ เพื่อรอรับการเรียกตัวเพื่อสอบบรรจุในแต่ละหน่วยงานต่อไป


Keywords : เทคนิคการสอบเข้ารับราชการ