พัฒนาการเด็กวัย 5-6 ปี และการส่งเสริมพัฒนาการ ตอนที่ 4

พัฒนาการทางสังคมและการส่งเสริม

          เด็กเริ่มออกจากบ้านไปสู่หน่วยสังคมอื่น คือ โรงเรียน เด็กจะได้เรียนรู้การเป็นสมาชิของกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกัน สัมพันธภาพที่มีต่อเพื่อนจะสอนการเป็นอยู่ในสังคม การอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นจะสร้างลักษณะนิสัยการแข่งขัน และสอนให้เด็กรู้จักการร่วมมือกับผู้อื่น กลุ่มจึงมีความ

สำคัญต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กในวัยนี้ ดังนั้น พ่อแม่ควรจะสนับสนุนให้เด็กได้เข้า

กลุ่มที่เหมาะสมกับสภาพของตัวเอง

 

พัฒนาการทางสังคมของ เด็กอายุ 5 - 6 ปี

 • อยากทำให้พ่อแม่และผู้ใหญ่พึงพอใจ
 • สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อได้ดี และเชื่อฟังพ่อมากกกว่าแม่
 • รู้จักการให้ การรับ และการแบ่งปัน
 • มีความอดทน รู้จักรอคอยมากขึ้น
 • รู้จักแสดงออก แสดงความสนใจและการผูกมิตร คบหาเพื่อนได้ดี
 • เล่นคนเดียวหรือเล่นกับกลุ่มเพื่อน 1-3 คนได้
 • รู้จักการเป็นผู้นำ การเสนอความคิดเห็น
 • สนใจเรื่องสนุกขบขัน

การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กวัย 5-6 ปี

 • ฝึกฝนระเบียบวินัย ให้เด็กอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันในบ้าน
 • เตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้กับเด็กก่อนเข้าโรงเรียน เช่น หัดให้มีความอดทน

รู้จักรอคอย สามารถจากพ่อแม่และอยู่กับคนที่ไม่รู้จัก ได้นานหลายชั่วโมงในแต่ละวัน

 • เตรียมความพร้อมทางร่างกาย ก่อนเด็กเข้าโรงเรียน เช่น สร้างเสริมให้เด็กมีสุขภาพ

แข็งแรงดี มีทักษะในการใช้ตาและมือขั้นพื้นฐานบางอย่าง เช่น ควรรู้จักเรื่องรูปร่าง รูปทรง

สี ควรเปิดหนังสือได้ เป็นต้น

 • เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับเด็ก

ขอขอบคุณ  :   http://www.rakluke.com/article/6/28/1795/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0

%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-5-6-

%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%

B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92

%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3