พัฒนาการเด็กวัย 5-6 ปี และการส่งเสริมพัฒนาการ ตอนที่ 3

พัฒนาการทางสติปัญญาและการส่งเสริม

 

          สมองของเด็กวัยนี้ พัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ สำหรับเด็กที่ผ่านการฝึกระเบียบและ

ความอดทนรอคอยจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือครูในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอเด็กจะสามารถควบ

คุมตัวเองได้ดี และเมื่อเด็กเรียนรู้ จดจำประสบการณ์ในเชิงลบ ทั้งจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ

และการถูกทำโทษ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งช่วยเตือนไม่ให้เด็กซนหรือทำผิดซ้ำอีก ดังนั้นเด็กใน

วัยนี้ จะซุกซนน้อยลง มีสมาธิมากขึ้น

 

พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอายุ 5 - 6 ปี

 • นับนิ้วจากมือข้างหนึ่งต่อเนื่องไปอีกข้างหนึ่งได้
 • เข้าใจเรื่องขนาดและคำที่แสดงปริมาณ
 • จับคู่จำนวนกับสิ่งของได้
 • จัดแยกกลุ่มได้ตามขนาด สี รูป ร่าง และอะไรคู่กับอะไร
 • ชอบการฝึกสมองลองปัญญา และคิดล่วงหน้าได้ เช่น คิดว่าจะต่อบล็อกเป็นรูปอะไร

หรือจะวาดรูปเป็นรูปอะไร

 • ชอบเล่นเกมต่อภาพ และสามารถต่อภาพจิ๊กซอว์ขนาด 26 ชิ้นได้สำเร็จ
 • เข้าใจจังหวะดนตรี
 • แสดงความสนใจในอาชีพต่างๆ เช่น อาจบอกว่า “หนูอยากเป็นหมอ”
 • เริ่มสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่านิทานหรือเรื่องที่เคยชอบ
 • เริ่มเรียนรู้ที่จะประสานสิ่งที่รู้กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เข้ากับ

ประสบการณ์

 • ที่เคยผ่านมา

การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัย 5-6 ปี

พูดคุยกับเด็กอย่างสม่ำเสมอเล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟัง และทำกิจกรรมอื่นๆ

 • ร่วมกับเด็ก
 • เลือกรายการโทรทัศน์ที่ช่วยเส่งเสริมความรู้รอบตัว และสร้างจินตนาการให้กับเด็ก
 • เปิดโอกาสให้เด็กเล่นบทบาทสมมติได้ทุกเมื่อ

 ขอขอบคุณ  :  http://www.rakluke.com/article/6/28/1795/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%

E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-5-6-

%E0%B8%9B%E0%B8%B5-E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0

%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8

%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3