พัฒนาการเด็กวัย 5-6 ปี และการส่งเสริมพัฒนาการ ตอนที่ 2

พัฒนาการทางภาษาและการส่งเสริม

ในลำดับขั้นตอนพัฒนาการทางภาษาของเด็กอายุ 5 -6 ปี จะอยู่ในระยะตอบสนอง

(Responding Stage) มีพัฒนาการทางภาษาสูงขึ้น จากการเข้าสังคมมากขึ้น

เช่น ในโรงเรียนอนุบาล เด็กจะได้พัฒนาคำศัพท์เพิ่มขึ้น รู้จักการใช้ประโยคอย่าง

เป็นระบบตามหลักไวยากรณ์ และการใช้ภาษามีแบบแผนมากขึ้น

 

พัฒนาการทางภาษา เด็กอายุ 5 - 6 ปี

 • พูดได้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • สนใจคำศัพท์ใหม่ๆ พยายามค้นหาความหมายของคำ โดยเฉพาะคำ

ที่เป็นนามธรรม ด้วยการถามความหมายของคำนั้น

 • ใช้คำถามแบบเป็นเรื่องเป็นราวและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น เช่น นี่เอาไว้

ทำอะไร หรือ อันนี้ทำงานยังไง เป็นต้น

 • เริ่มมีพัฒนาการทางด้านภาษามากขึ้น สามารถเข้าใจคำพูด ข้อความ

ยาวๆ ของผู้ใหญ่ได้

 • บอกความหมายของคำนามได้จากการลงมือใช้หรือลงมือทำจริงๆ เช่น

นมสำหรับดื่ม ลูกบอลเอาไว้โยน เป็นต้น

 • พยายามพูดยาวๆ เลียนแบบผู้ใหญ่ จะพูดได้คล่องและถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ แต่ออกเสียงพยัญชนะบางตัวไม่ชัด เช่น ส ว ฟ

 • บอกชื่อนามสกุล และที่อยู่ได้
 • บอกได้ว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบ อะไร
 • วัยนี้ช่างเล่า ชอบเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้พ่อแม่ฟัง และชอบเล่าเรื่องที่

บ้านให้ครูฟัง

 • ชอบท่องหรือร้องเพลงที่มีจังหวะและเนื้อร้องที่มีคำสัมผัสกัน
 • ชอบฟังและอ่านนิทาน จดจำเรื่องโปรด และแสดงท่าทางประกอบเมื่อ

อยู่กับเพื่อนหรืออยู่คนเดียว

 • แม้จะพอใจที่คนอื่นอ่านหนังสือให้ฟัง แต่ก็ชอบแยกไปนั่งตามลำพังเพื่อ

ดูหรืออ่านหนังสือตามแบบของตัวเอง

 • ชอบเรื่องตลกขบขัน โดยเฉพาะเรื่องสัตว์ที่ทำอะไรได้เหมือนกับคน
 • ชอบฟังนิทานประเภทเทพนิยาย
 • เริ่มเรียนรู้ทักษะทางภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาพูด ได้แก่ ภาษาอ่าน

ภาษาเขียน

 • มีทักษะด้านความจำหรือพูดโต้ตอบได้อย่างดี อาจใช้วิธีจำสัญลักษณ์

หรือตัวหนังสือที่เขียนเป็นคำๆ

 • ท่องจำเลข 1-10 หรือ 1-50 ได้ แต่ขาดความเข้าใจในเรื่องการเรียงลำดับ

การเพิ่มจำนวน หรือจำนวนพื้นฐาน

การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 5-6 ปี

 • พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้กับเด็ก ด้วยวิธีการเชื่อมโยงจากความ

เข้าใจพื้นฐาน ไม่เน้นการอ่านแบบท่องจำหรือการเขียนให้ถูกต้องสวยงาม

 • เด็กควรได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานระบบเสียงที่เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึง

การสะกดคำอย่างง่ายๆ

 • ให้ความสำคัญในเรื่องทักษะพื้นฐานที่สำคัญทางภาษา เพื่อการเรียนรู้อีก

เรื่องหนึ่ง คือ จำนวนและตัวเลข

 • ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของจำนวนหรือตัวเลข และเรื่องการเรียงลำดับ

การเพิ่มจำนวน หรือจำนวนพื้นฐาน ให้เรียนรู้หลักการของจำนวน 1-10 หรือ 20

ให้ได้ ก่อนที่จะหัดให้บวกลบเลขจากโจทย์

 

ขอขอบคุณ : http://www.rakluke.com/article/6/28/1795/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2-5-6-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8

%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8

%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3