สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงาน

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงาน

ท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้หากท่านทำประกันสังคมกับกองทุนประกันสังคมแล้วตกงาน ท่านจะได้รับสิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง และมีสิทธิอาจได้งานใหม่ จากหน่วยงานที่กองทุนประกันสังคมจัดหางานให้อีกด้วย                             

ตรวจสอบสิทธิว่าเป็นคนว่างงานที่จะได้รับสิทธิตามกองทุนประกันสังคมหรือไม่

                กองทุนประกันสังคมจะให้สิทธิประกันสังคมแก่ผู้ว่างงาน ที่เป็นผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคมเท่านั้น โดยกำหนดสิทธิของผู้ประกันตนที่จะมาขอรับสิทธิไว้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ประกันตน : ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานตามที่จัดให้ได้ โดยไม่ปฏิเสธงานและการฝึกงาน ตรงนี้เองที่สร้างโอกาสให้ผู้ว่างงานได้รับงานใหม่ได้โดยไว แต่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางานที่ใดก็ได้ของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน

ระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบ : จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นเวลา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย เว้นแต่จะเป็นการว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

ระยะเวลาว่างงาน : ตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

สิทธิประโยชน์ที่คนว่างงานจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม

                คนว่างงานจะได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคมที่เรียกว่า “เงินทดแทน” ในระหว่างที่ตนว่างงาน โดยแบ่งคนว่างงานออกเป็นสองกลุ่ม

กลุ่มแรก คือกลุ่มคนว่างงานโดยสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการว่างงานเพราะลาออกเอง หรือเนื่องจากผลระยะเวลาของสัญญาจ้างงานนั้นสิ้นสุดลง คนว่างงานเหล่านี้จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

กลุ่มที่สอง จะเป็นคนว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างจากนายจ้าง กรณีหลังนี้กองทุนประกันสังคมจะให้สิทธิในการได้รับเงินทดแทนที่เพิ่มมากกว่ากลุ่มแรก และระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า เนื่องจากเป็นการเลิกจ้างที่ไม่สมัครใจของผู้ประกันตน โดยจะได้รับเงินทดแทนระหว่างที่ว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย

ทั้งนี้เงินทดแทนที่จะมอบให้แก่ทั้งสองกลุ่มจะคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินทดแทนได้เกินกว่า 1 ครั้งในรอบปีปฏิทินได้ แต่จะต้องรวมกันไม่เกิน 180 วัน สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้าง และ 90 วัน สำหรับกรณีที่ลาออกเองหรือเนื่องจากผลระยะเวลาของสัญญาจ้างงานนั้นสิ้นสุดลง

อย่างไรก็ตามกองทุนประกันสังคมจะไม่ให้ความช่วยเหลือ และไม่ให้สิทธิประกันสังคมดังกล่าวทั้งหมดแก่ผู้ว่างงานที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากเป็นตัวของลูกจ้างประพฤติผิดเอง เช่น กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย ละเว้นหน้าที่งานเป็นเวลากว่า 7 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งตามกฎหมายที่ร้ายแรง เห็นอย่างนี้แล้วคนทำงานรายได้น้อยอย่างเราค่อยสบายใจหน่อยว่าคนทำงานที่ตั้งใจทำงาน เมื่อตอนตกงานก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร ก็ยังพอมีหนทางที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่บ้างจากกองทุนประกันสังคมไม่มากก็น้อย รู้อย่างนี้แล้วจะรอช้าอยู่ไยไปสมัครเข้ากองทุนประกันสังคมกันเถอะ


Keywords :